تنها راه مقابله با ویروس HPV تقویت سیستم ایمنی بدن است

3968.mp3 تنها راه مقابله با ویروس HPV تقویت سیستم ایمنی بدن است

دکتر ستاره نصیری؛ فلوشیب آنکولوژی زنان گفت: ویروس HPV  هیچ درمانی برای مقابله با ویروس HPV نداریم؛  HPVفقط با تقویت سیستم ایمنی بدن از بین می رود.

وی افزود: از هر صد نفر خانمی که به ویروس HPV مبتلا می شوند، فقط یک نفر سرطان رحم می گیرد.

کپی لینک کوتاه:
key words
زهرا ولی‌محمدی
Cameraman / Editor

زهرا ولی‌محمدی

Comments

0 There are comments for this article

comment